BELANGRIJKE RICHTLIJNEN COVID-19

Richtlijnen voor bezoeken aan woningen

De hierna vermelde regels zijn van toepassing voor alle type van bezoeken aan woningen, al dan niet in aanwezigheid van derden zoals potentiële kopers en huurders. Meer bepaald: intakegesprekken, schattingen, bezoeken door leveranciers (keurders, fotograaf, …), plaatsbeschrijvingen en zo meer.

VOOR DE KANDIDAAT-KOPERS / -HUURDERS

- Voorafgaand aan het bezoek heeft de makelaar met u de regels waarbinnen het bezoek kan plaatsvinden besproken en u de nodige richtlijnen overhandigd (checklist en/of informatievideo). 
- Bij aanvang van het bezoek zal de makelaar met u nogmaals de regels waarbinnen het bezoek kan plaatsvinden overlopen. Zo nodig worden deze regels door u ter plaatse afgetekend voor akkoord. 
- Let er zelf op dat ten allen tijde de social distancing toegepast wordt. 
- Er worden geen handen geschud. 
- Beperk de duurtijd van het bezoek en neem eventueel na het bezoek (telefonisch) contact op met de makelaar voor verdere bespreking. 
- Ga nooit zonder afspraak op plaatsbezoek of kantoorbezoek. 
- Breng indien mogelijk je eigen mondmasker mee en draag dit gedurende het volledige bezoek. 
- Respecteer het tijdslot dat de makelaar voorstelde. Kom niet te laat en hou het bezoek kort en bondig. 
- Het aantal bezoekers wordt beperkt tot maximaal 2 consumenten (indien de overheidsmaatregelen dienaangaande in de toekomst zouden versoepelen, kan dit verder aangepast worden). Raak tijdens bezichtigingen geen deuren of voorwerpen aan, de makelaar opent alle deuren, ramen en/of kasten. 
- Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging van de lichaamstemperatuur, … en zeg afspraken af. De makelaar maakt graag een afspraak op een later moment. 
- Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft en/of benauwdheidsklachten en zeg afspraken af. 
- Volg altijd de aanwijzingen van de makelaar.

VOOR DE PROFESSIONAL

Voorafgaand aan het bezoek

- Organiseer vooraf telefonisch, via videochat of email een overleg met de eigenaars, de bewoners, kandidaat-kopers en/of -huurders, waarin de gezondheidsregels van het fysieke plaatsbezoek worden besproken.
- Deel met kandidaat-kopers en/of -huurders zoveel mogelijk informatie mbt het pand via digitale weg (foto’s, omschrijving, attesten, … ). Bespreek de specifieke kenmerken van het pand telefonisch zodat het bezoek zo kort mogelijk gehouden kan worden.
- Opteer waar mogelijk voor een virtuele rondleiding alvorens het pand te bezoeken.
- Mail voorafgaande aan het bezoek de veiligheidsvoorschriften en de informatievideo van het BIV door. Wijs de bewoners en/of bezoekers specifiek op de verplichting dat zij zélf in een eigen mondmasker dienen te voorzien.
- Werk zoveel mogelijk op afspraak! Zorg voor voldoende tijd tussen 2 afspraken.

Bij het bezoek

- Vraag de betrokken bezoekers buiten of in de wagen te blijven wachten tot de vastgoedmakelaar het teken geeft dat ze de woning mogen benaderen.
- Herhaal nogmaals de veiligheidsvoorschriften en vraag hun bevestiging dat ze deze zullen naleven.
- Controleer de omgeving voor de start van het bezoek en vergewis u dat het bezoek kan plaatsvinden binnen veilige omstandigheden.
- Geef bij een plaatsbezoek zelf het goede voorbeeld door steeds een mondmasker te dragen, evenals beschermende handschoenen. Streef ernaar dat bezoekers ook een mondmasker dragen. Zorg voor reservemateriaal voor het geval bezoekers dit niet bij hebben. Breek het bezoek ook zo nodig af.
- Beperk het bezoek tot maximaal 2 consumenten, (indien de overheidsmaatregelen dienaangaande in de toekomst verder zouden versoepelen, kan dit verder aangepast worden), en vergewis u ervan dat er verder niemand in huis is. Indien de bewoner om een bepaalde reden onmogelijk het huis kan verlaten (bvb bejaarde persoon die slecht te been is), waak er dan over dat de regels van social distancing (minstens 1,5m afstand) ten volle worden gerespecteerd. Vraag de bewoners bij voorkeur om in de tuin, dan wel in één bepaalde ruimte te blijven tijdens het bezoek. Zorg dat personen elkaar niet kruisen.
- Open zelf de deuren voor personen en reinig na elk bezoek de deurklinken en/of andere voorwerpen die je hebt aangeraakt (kastdeuren, trapleuningen, zoldertrap,…) Voorzie hiervoor de nodige reinigingsdoekjes of ontsmettingsalcohol
- Meterstanden worden door de makelaar of vastgoedprofessional in het bijzijn van de huurder/koper opgenomen, met inachtneming van 1,5 meter afstand. In geval van een krappe ruimte vraag dan dat de andere personen de meterstanden die u noteerde na u nakijken op correctheid. 19
- Overhandig zo min mogelijk documenten aan de bezoekers. Stuur deze vooraf of na het bezoek door. Indien er toch documenten ter plaatse worden afgegeven, doe dit dan steeds met handschoenen aan. Indien er formulieren en/of overeenkomsten ondertekend moeten worden, doe dit bij voorkeur digitaal. Kies altijd voor een digitale oplossing, waar mogelijk.

VOOR BEWONERS

- Voorafgaand aan het bezoek heeft de makelaar met jou de regels waarbinnen het bezoek kan plaatsvinden besproken en u de nodige richtlijnen overhandigd (checklist en/of informatievideo).
- Bij aanvang van het bezoek zal de makelaar met jou nogmaals de regels waarbinnen het bezoek kan plaatsvinden overlopen. Zo nodig worden deze regels door u ter plaatse afgetekend voor akkoord.
- Er worden geen handen geschud.
- Maak de woning vrij tijdens het bezoek. Indien dit niet mogelijk is (bv. omdat u als bewoner slecht te been bent), let er zelf op dat ten allen tijde de social distancing toegepast wordt. Blijf in dat geval tijdens het bezoek bij voorkeur in de tuin, dan wel zoveel mogelijk in dezelfde ruimte.
- Andere personen (zoals de fotograaf of plaatsbeschrijver) die de woning dienen te bezoeken in het kader van hun opdracht, worden begeleid door maximaal 1 extra persoon. 20
- Zeg de afspraak met de makelaar of professional af als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging van de lichaamstemperatuur.
- Zeg de afspraak met de makelaar of professional af als iemand in jouw huis koorts heeft en/of benauwdheidsklachten.
- Volg altijd de aanwijzingen van de makelaar.

Datum: 04/05/2020
Bron: https://mcusercontent.com/2b1067facf9c5175f4f8ecdbe/files/07cd16f1-fc1a-425b-8928-1f5ad977f344/SF323_Covid_19_NL.pdf

 

Tijdens de eindejaarsperiode, van maandag 23 december 2019 tot en met vrijdag 3 januari 2020, hanteert het kantoor in Londerzeel volgende openingsuren:

Maandag 23/12:    open van 9-12u
Dinsdag 24/12:      open van 9-12u
Woensdag 25/12   gesloten
Donderdag 26/12:gesloten
Vrijdag 27/12:        open van 9-12u

Maandag 30/12:    open van 9-12u
Dinsdag 31/12:      open van 9-12u
Woensdag 1/1:      gesloten
Donderdag 2/1:     gesloten
Vrijdag 3/1:           open van 9-12u

Het kantoor in Kapelle-op-den-Bos zal gedurende deze periode gesloten zijn.

Ben je een particuliere (ver)bouwer, breek je je oude woning af om te vervangen door een energetisch performante nieuwbouw? Dan heb je misschien recht op een sloop- en heropbouwpremie. De premie geldt voor sloop- én heropbouwvergunningen die zijn aangevraagd in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 oktober 2019.

Voorwaarden

Als je in de periode van 1 maart 2019 tot en met 31 oktober 2019 een omgevingsvergunning voor een sloop- en heropbouw van een energiezuinige woning en/of appartement indient, maak je aanspraak op een premie van €7.500, mits je voldoet aan volgende voorwaarden:
 - het gebouw dat wordt afgebroken en het nieuwe energiezuinige gebouw bevinden zich op dezelfde plaats in het Vlaamse Gewest en buiten de 13 stedelijke centra waar het verlaagd btw-tarief van 6% geldt
 - het nieuw op te richten gebouw moet voldoen aan de geldende EPC-eisen (of de eisen van EnergiePrestatie en Binnenklimaat)
 - de sloop en heropbouw moeten gebundeld worden in één omgevingsvergunning
 - de aanvraag voor de omgevingsvergunning moet ingediend zijn in de periode van 1 maart 2019 tot en met 31 oktober 2019
 - zowel de grond, het af te breken gebouw en het nieuw op te richten gebouw zijn op het moment van de aanvraag van de omgevingsvergunning in handen van één of meerdere natuurlijke personen. Vennootschappen die een gebouw afbreken en heropbouwen, maken dus geen aanspraak op deze premie. Ook vóór de eerste ingebruikname mag het goed niet overgedragen worden aan een rechtspersoon.
 - binnen de 3 maanden (de aanvraagtermijn werd versoepeld en is niet meer beperkt tot 1 maand) na het indienen van je aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning, moet je de premie aanvragen. Dit doe je via een webapplicatie van het Vlaams Energieagentschap (VEA): www.energiesparen.be/slooppremie/aanvraag.

Regularisatieperiode

Voldoe je aan alle voorwaarden van de sloop- en heropbouwpremie, dan moet je binnen de 3 maanden (inplaats van 1 maand) de sloop- en heropbouwpremie aanvragen. Wie de aanvraag niet tijdig kon indienen, kan dit nog doen tot en met 30 september 2019.

Datum: 11/09/2019
Bron: Gemeentelijk informatieblad Londerzeel

Koop je een huis, appartement of bouwgrond? Dan komen er heel wat kosten bij kijken. Registratierechten bijvoorbeeld. Dat is een belasting die je betaalt aan de Belgische staat bij registratie van de akte. Hoeveel je juist betaalt, wordt berekend op de koopprijs van de woning. Bij de aankoop van een tweede woning hoef je niet meer de volle pot te betalen. We leggen uit hoe dat juist zit.

Koop je een tweede woning en verkoop je de vorige? Dan hoef je niet opnieuw verkooprechten te betalen. Het bedrag dat je bij je eerste woning betaalde, kan je aftrekken van de verkooprechten bij de volgende woning. Dat is meeneembaarheid. En het kan je dus een flinke duit besparen. Maar hoe werkt dat nu juist?

Wie mag ze 'meenemen'?

Er zijn een aantal voorwaarden voor je de verkooprechten mag meenemen naar je volgende woonst of bouwgrond. Je betaalde natuurlijk al registratie- of verkooprechten bij je vorige woning. Het nieuwe huis of de bouwgrond koop je niet als een vennootschap op vzw, maar als natuurlijke persoon. Bovendien gebruik je het als hoofdverblijfplaats. De aan- en verkoop moeten verder zuiver zijn: er wordt enkel met geld betaald. Ten slotte moeten je eerste en je tweede woning in het Vlaamse gewest liggen. Ook als het een bouwgrond is.

Twee soorten meeneembaarheid

Heb je je eerste woning nog? Of is die alweer verkocht? Dan gelden er verschillende regels. In beide gevallen kan je genieten van meeneembaarheid: door teruggave of door verrekening.

1. Meeneembaarheid door teruggave

Je koopt een nieuwe woning of bouwgrond die jouw hoofdverblijfplaats wordt, maar je bezit je oude woning nog. Dan betaal je bij je nieuwe aankoop toch de verkooprechten. Verkoop je daarna je oude woning? Dan kan je rekenen op 'meeneembaarheid door teruggave'. Het bedrag dat je betaalde aan verkooprechten bij je nieuwe woning, kan je aftrekken van de verkooprechten van je oude woning.

Voor dit soort meeneembaarheid zijn er nog een aantal voorwaarden. Na de aankoop van een nieuwe woning, moet de verkoop van het oude huis binnen 2 jaar rond zijn. Je oude woning moet bovendien je hoofdverblijfplaats geweest zijn gedurende 18 maanden voor de aankoop van het nieuwe huis.

Heb je eerst een bouwgrond gekocht en later een nieuwe woning? Dan moet je na de nieuwe aankoop de bouwgrond binnen de 5 jaar verkopen. Een bouwgrond kan natuurlijk niet je hoofdverblijfplaats zijn, dus die voorwaarde valt in dit geval weg. Een woning die niet bewoonbaar is, valt trouwens onder de voorwaarden van een bouwgrond.

2. Meeneembaarheid door verrekening

Je hebt je vorige woning verkocht en koopt nu een nieuwe woning of bouwgrond. In dat geval hoef je de verkooprechten niet volledig opnieuw te betalen. Je kan rekenen op 'meeneembaarheid door verrekening". Uiteraard moet je daarvoor aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen.

18 maanden voor je de woning verkocht, was deze je hoofdverblijfplaats. Is je oude woning verkocht? Dan moet je binnen de 2 jaar je nieuwe woning bewonen. Of binnen de 5 jaar als je een bouwgrond kocht.

Hoeveel mag je meenemen?

Het maximumbedrag dat je kan winnen door meeneembaarheid is €12.500. En hoeveel bespaar jij? Het exacte bedrag wordt berekend op jouw aandeel van de nieuwe woning of bouwgrond. Dat doet de Vlaamse Belastingsdienst. Zij gaan bovendien na of je aan alle voorwaarden voldoet. Wil je graag meer info over de voorwaarden, beperkingen en berekeningen? Contacteer dan je notaris. Die regelt trouwens ook de aanvraag van 'meeneembaarheid door teruggave' bij de verkoop van je woning.

 

Bron: Zimmo

Datum: 7/8/2019

In een recente studie onderzocht vastgoedeconoom Sven Damen (KUL) voor het eerst de prijseffecten van energie-efficiëntie op de verkoopprijs en verkooptijd van Vlaamse woningen. Daaruit blijkt dat energie-efficiëntie wel degelijk een impact heeft op de verkoopprijs. Woonhuizen met een EPC-score die 100 punten lager ligt, worden gemiddeld verkocht aan een prijs die 2,3 percent hoger ligt dan vergelijkbare woningen. Bij appartementen bedraagt het prijseffect 1,8 percent. Een opsplitsing in categorieën toont aan dat het effect van de EPC-score niet-lineair is. Woonhuizen met een EPC-score tussen 100 en 199 zijn gemiddeld 10,9 percent meer waard dan woningen met een EPC score tussen 400 en 499. Deze woonhuizen worden gemiddeld 25 percent sneller verkocht. Bij appartementen is het prijseffect minder groot.

Bron: www.biv.be

Datum: 18/04/2019

 

Immo Van Wemmel & De Cat en landmeter-expert Alexander Peeters uit Kapelle-op-den-Bos slaan de handen in elkaar.

Door de combinatie van zowel landmeten als vastgoedbemiddeling kunnen wij u de breedst mogelijke service aanbieden, en dit allemaal onder één dak.

Uniek in de streek!

AP 

Vanaf nu kan u bij ons ook terecht voor volgende activiteiten:

 • Opmeten van uw onroerend goed voor het aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen
 • Het in kaart brengen van ligging, vorm en grootte van uw perceel door nauwkeurige grensbepalingen
 • Advies bij het verkavelen van uw grond en de vergunningsaanvraag
 • Plaatsbeschrijving bij aanvang of afloop van werken
 • Bepalen van de toekomstmogelijkheden van uw onroerend goed
 • De muurovername van een gemeen te maken scheidingsmuur met correct prijsadvies
 • Opdelen van uw perceel met het oog op latere verkoop
 • Uitzetten van een nieuw gebouw zodat dit conform de bouwaanvraag staat


Contacteer Alexander via landmeter@vanwemmeldecat.be of op zijn GSM via 0494/309816!

Op 9 mei 2018 keurde het Vlaams Parlement de aanpassing van het verkooprecht goed (de registratiebelasting die u betaalt bij de aankoop van een onroerend goed). Ze zijn van toepassing op verkopen van onroerende goederen waarvoor de verkoopovereenkomst wordt gesloten vanaf 1 juni 2018. Hoewel het sluiten van de koopovereenkomst soms een feitenkwestie is, gebeurt dat in de meeste gevallen door het akkoord tussen koper en verkoper in de zogenaamde "compromis". De datum van notariële akte is daarbij dus niet bepalend.

Hieronder volgt een oplijsting van de voornaamste wijzigingen :

Hervormingen bij de aankoop van de enige gezinswoning:

 • voor de aankoop van de enige gezinswoning bedraagt het tarief voortaan 7%
 • de voorwaarden zijn gebaseerd op de huidige voorwaarden van het gewoon abattement (het moet gaan om een zuivere aankoop, de kopers hebben nog geen andere woning in eigendom, het is de bedoeling om er de hoofdverblijfplaats te vestigen), met volgende aanvullingen:
  • het tarief gezinswoning en de meeneembaarheid kunnen met elkaar gecombineerd worden;
  • het principe inzake causaal verband is van toepassing. Dit betekent dat ook wie al een eigen gezinswoning bezit, toch een nieuwe woning kan aankopen tegen het verlaagd tarief van 7% op voorwaarde dat de huidige gezinswoning binnen een termijn van 1 jaar wordt verkocht;
 • voor gezinswoningen tot en met 200.000 euro, wordt een rechtenvermindering toegekend van 5.600 euro; voor gezinswoningen gelegen in de Vlaamse kernsteden en de Vlaamse Rand rond Brussel wordt het grensbedrag verhoogd tot 220.000 euro
 • bij ingrijpende energetische renovatie wordt het tarief van 7% extra verminderd met 1% en daalt het dus tot 6%
 • voor een gezinswoning die een beschermd monument is, bedraagt het tarief 1%, mits 6% investering in behoud van het onroerend erfgoed. Voor andere monumenten blijft de bestaande regeling gelden


Hervormingen van verminderingen en vrijstellingen:

 • Het kadastraal inkomen (KI) verdwijnt als parameter voor het tarief van de registratiebelasting op de aankoop van een woning (Klein beschrijf)
 • De meeneembaarheid blijft behouden; het maximum van 12.500 euro wordt geïndexeerd
 • Bestaande abattementen verdwijnen (dit zijn concreet : gewoon abattement, bij- en renovatie- abattement)
 • Voor de aankoop van een woning die voor minstens 9 jaar in huur wordt gegeven aan een Sociaal Verhuurkantoor (SVK) bedraagt het tarief eveneens 7%

 

Bron: www.zimmo.be

Datum: 04/06/2018

2020 wordt het jaar waarin enkele verplichtingen op renovatievlak moeten nageleefd worden. Zo niet, loopt je woning het risico om ongeschikt verklaard te worden. Voor verouderde woningen betekent dat er nog wel wat werk aan de winkel is. We sommen de verplichtingen op.

(Waarom zijn onderstaande punten belangrijk? Vrij simpel. Worden de normen hieronder omschreven niet gehaald, dan riskeer je strafpunten. Bij 15 strafpunten loop je de kans dat je woning onbewoonbaar wordt verklaard.)

1. Dakisolatie voorzien

Volgens de Vlaamse dakisolatienorm moeten alle daken van woningen en huurwoningen tegen 2020 voorzien zijn van isolatie. De verplichte dakisolatie moet voldoen aan de R-waarde of warmteweerstand van minimaal 0,75m² K/W (m² kelvin per watt). Dat komt ongeveer overeen met een isolatielaag van zo’n 3 à 4cm, afhankelijk van het isolatiemateriaal dat wordt gebruikt. Wanneer een zolder onbewoond of onverwarmd is, volstaat het ook om de zoldervloer te isoleren. Dat geldt wanneer de gehele isolatie over het hele plafond doorloopt en een R-waarde van 0,75 m² K/W heeft. Je kan de aanwezigheid van dakisolatie (of zoldervloerisolatie) aantonen aan de hand van het energieprestatiecertificaat (EPC) of het postinterventiedossier van je woning.

Strafpunten
Wanneer de dakisolatie niet in orde is, kan dat een reden vormen om een woning ongeschikt tot bewoning te verklaren. Wonen-Vlaanderen voert het technische onderzoek van de woning uit en maakt het advies over aan de burgemeester. Dakisolatie kan vanaf 1 januari 2020 bestraft worden met 15 strafpunten. Zo is je woning ook meteen ongeschikt.

man-3107306 640


2. Enkel glas vervangen

Tegen 2020 moeten de ramen van alle woningen minstens dubbel glas hebben. Doe je het meteen beter en kies je voor hoogrendementsbeglazing, dan word je beloond met premies. De netbeheerder beloont met 10 euro per vierkante meter. Voer je samen met deze investering nog twee andere energiebesparende maatregelen uit, dan kan je rekenen op een totaalrenovatiebonus. De dubbelglasverplichting geldt enkel voor de leefruimtes, keukens, slaapkamers en badkamers van een woning. Traphallen, inkomhallen en gangen hoeven dus geen dubbel glas te hebben.

Strafpunten
Wanneer bij woningonderzoek blijkt dat dubbel glas ontbreekt, worden er strafpunten toegekend: 3 strafpunten voor 1 raam met enkele beglazing, en 9 strafpunten voor meer dan 1 raam met enkele beglazing.

glass-3113748 640


3. Rookmelders plaatsen

Tegen 2020 moeten ook alle woningen uitgerust zijn met een rookmelder. Dat voorstel werd op 22 februari 2017 door het Vlaams Parlement goedgekeurd. Het is evenwel ten zeerste aangeraden om rookmelders te plaatsen in elke ruimte die je moet doorkruisen om van de slaapkamer naar buiten te geraken. De rookmelder moet CE gemarkeerd zijn, voldoen aan de norm NBN EN 14604, reageren met een scherp geluidssignaal en van het optische type zijn.
Al deze kenmerken vind je terug op de verpakking. Op de website van ANPI, een officieel keuringsinstituut voor brandwerende middelen, vind je een lijst met gecertificeerde rookmelders voor woningen. Installeer het toestel volgens de voorschriften van de fabrikant. Een rookmelder plaats je idealiter in het midden van een plafond.

22


4. Verwarmingsketels vervangen

De overheid wil in haar Energierenovatieprogramma ook de verouderde verwarmingsketels uit de Vlaamse woningen bannen. Dit is geen verplichting, wel een ambitie die de overheid nastreeft. Verder bestaan er wel een aantal controles bij het onderhoud van de cv-ketel waarbij bepaalde waarden niet overschreven mogen worden. Voor aardgas zijn die strenger geworden vanaf 2018. De verwarmingsmarkt wordt vooral gestuurd via de Ecodesignverordening: hierin wordt bepaald welke cv-ketels er nog mogen verkocht worden. Vanaf september dit jaar wordt dit opnieuw strenger. In de praktijk betekent dit dat er bijna alleen nog condenserende cv-ketels (of de beste lage temperatuurketels) kunnen verkocht worden.

verwarmingsketel-werking
 

Bron: www.zimmo.be

Datum: 24/04/2018

De Vlaamse overheid kent een hele rij premies toe om bij renovatiewerken de woning energiezuiniger te maken. Zo zijn er aparte premies voor dakisolatie of spouwmuurisolatie, maar ook voor het plaatsen van (drie)dubbele beglazing, of de installatie van zonneboilers of een warmtepomp.

U kan die premies aanvragen via uw distributienetbeheerders (Eandis of Infrax).

Daarboven maakt u aanspraak op een ‘totaalrenovatiebonus’ als u binnen een periode van maximaal vijf jaar minstens drie verschillende soorten energiebesparende ingrepen doet. Die bonus varieert van minimaal 1.250 euro tot maximaal 4.750 euro (bij zeven investeringen!).

Alle info: www.energiesparen.be/subsidies


Bron: website De Standaard (www.ds.be)

Datum: 10/04/2018

De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 16 maart 2018 definitief het voorontwerp van decreet goed dat de verkooprechten (de vroegere registratierechten) hervormt en vereenvoudigt. Het ontwerp wordt nu ingediend in het Parlement.

De belangrijkste krachtlijn van deze hervorming is de omzetting van de bestaande gunstregimes van het klein beschrijf en de diverse abattementen tot een lager tarief van 7% voor de aankoop van de gezinswoning. De goedkeuring komt er na de tussenkomst van enkele adviesraden. Zowel de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) als de Woonraad pleiten ervoor om de impact op de vastgoedmarkt zo beperkt mogelijk te houden, gezien het mogelijke uitstelgedrag van kopers en verkopers dat de op til zijnde hervorming doet ontstaan. De Vlaamse regering vraagt dan ook een spoedige behandeling door het parlement: het is nog steeds de bedoeling dat de nieuwe regels zullen gelden voor verkoopovereenkomsten gesloten vanaf 1 juni.

KI niet langer uitgangspunt

Het uitgangspunt voor het tarief van de verkooprechten zal niet langer het verouderde KI zijn, maar wel de aankoopprijs van de woning. Het standaardtarief wordt 10%, met een verlaagd tarief van 7% voor aankoop van een gezinswoning (dit is geënt op de voorwaarden van het huidige abattement). Indien de koper niet in aanmerking komt voor het tarief van 7% blijft het standaardtarief van 10% gelden. Bouwgronden worden net als tweede en volgende woningen aan 10% belast, ook als zij in het verleden in aanmerking kwamen voor een klein beschrijf.

Wie een bescheiden woning koopt - tot 200.000 euro - betaalt geen verkooprechten op de eerste schijf van 80.000 euro, wat neerkomt op een korting van 5.600 euro. Die korting geldt tot een aankoopprijs van 220.000 euro voor woningen of appartementen in de Vlaamse rand (dit zijn de gemeenten in het arrondissement Halle-Vilvoorde en de gemeenten Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren) of in de kernsteden (Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde).

De adviesraden zien in het gebruik van de aankoopprijs als basis voor de verkooprechten wel een mogelijke valkuil. Er zou een druk kunnen ontstaan om de prijs onder de 200.000 euro te houden, gezien de korting op de rechten onder deze prijs. De Vlaamse Regering heeft een antwoord klaar op deze kritiek: om het risico van prijsbewimpeling tegen te gaan zal de Vlaamse belastingsdienst (VLABEL) structurele controles houden op de reële verkoopwaarde van de woningen op basis van een databank met ijkingspunten. Wanneer er een sterke indicatie is van prijsbewimpeling kan de reële verkoopwaarde worden herzien, waardoor de korting niet meer van toepassing kan zijn!

Meeneembaarheid blijft bestaan

Verder blijft de meeneembaarheid overeind. Wat reeds bij een vorige woning werd betaald, kan worden meegenomen naar een volgende gezinswoning en moet dus niet opnieuw betaald worden. Het plafond van dat bedrag blijft behouden op 12.500 euro, maar zal voortaan wel geïndexeerd worden.

Nog meldenswaardig: wie binnen de vijf jaar na aankoop zijn woning ingrijpend energetisch renoveert, betaalt slechts 6% verkooprechten en krijgt daar bovenop een vrijstelling van 4.800 euro als het om een bescheiden woning gaat (vrijstelling op eerste 80.000 euro). En wie onroerend erfgoed koopt om er zelf in te wonen betaalt een tarief van 1 procent, op voorwaarde dat hij binnen de vijf jaar opnieuw 6 procent van de aankoopprijs investeert in het pand.

Het ontwerp van wijzigingsdecreet zal nu dus verder de parlementaire weg volgen. We houden je verder op de hoogte! Als alles volgens plan verloopt zullen de nieuwe verkooprechten ingaan voor verkoopovereenkomsten afgesloten vanaf 1 juni 2018. De datum van de onderhandse verkoopovereenkomst zal dus in principe bepalend zijn. Verkoopovereenkomsten die gesloten zijn vóór 1 juni 2018 blijven volledig beheerst door de regelgeving zoals vóór de inwerkingtreding. De Vlaamse Regering geeft dan ook expliciet mee dat er geen nood zal zijn aan een overgangsregeling.


Bron: website BIV (www.biv.be)

Datum: 04/04/2018