Op 9 mei 2018 keurde het Vlaams Parlement de aanpassing van het verkooprecht goed (de registratiebelasting die u betaalt bij de aankoop van een onroerend goed). Ze zijn van toepassing op verkopen van onroerende goederen waarvoor de verkoopovereenkomst wordt gesloten vanaf 1 juni 2018. Hoewel het sluiten van de koopovereenkomst soms een feitenkwestie is, gebeurt dat in de meeste gevallen door het akkoord tussen koper en verkoper in de zogenaamde "compromis". De datum van notariële akte is daarbij dus niet bepalend.

Hieronder volgt een oplijsting van de voornaamste wijzigingen :

Hervormingen bij de aankoop van de enige gezinswoning:

 • voor de aankoop van de enige gezinswoning bedraagt het tarief voortaan 7%
 • de voorwaarden zijn gebaseerd op de huidige voorwaarden van het gewoon abattement (het moet gaan om een zuivere aankoop, de kopers hebben nog geen andere woning in eigendom, het is de bedoeling om er de hoofdverblijfplaats te vestigen), met volgende aanvullingen:
  • het tarief gezinswoning en de meeneembaarheid kunnen met elkaar gecombineerd worden;
  • het principe inzake causaal verband is van toepassing. Dit betekent dat ook wie al een eigen gezinswoning bezit, toch een nieuwe woning kan aankopen tegen het verlaagd tarief van 7% op voorwaarde dat de huidige gezinswoning binnen een termijn van 1 jaar wordt verkocht;
 • voor gezinswoningen tot en met 200.000 euro, wordt een rechtenvermindering toegekend van 5.600 euro; voor gezinswoningen gelegen in de Vlaamse kernsteden en de Vlaamse Rand rond Brussel wordt het grensbedrag verhoogd tot 220.000 euro
 • bij ingrijpende energetische renovatie wordt het tarief van 7% extra verminderd met 1% en daalt het dus tot 6%
 • voor een gezinswoning die een beschermd monument is, bedraagt het tarief 1%, mits 6% investering in behoud van het onroerend erfgoed. Voor andere monumenten blijft de bestaande regeling gelden


Hervormingen van verminderingen en vrijstellingen:

 • Het kadastraal inkomen (KI) verdwijnt als parameter voor het tarief van de registratiebelasting op de aankoop van een woning (Klein beschrijf)
 • De meeneembaarheid blijft behouden; het maximum van 12.500 euro wordt geïndexeerd
 • Bestaande abattementen verdwijnen (dit zijn concreet : gewoon abattement, bij- en renovatie- abattement)
 • Voor de aankoop van een woning die voor minstens 9 jaar in huur wordt gegeven aan een Sociaal Verhuurkantoor (SVK) bedraagt het tarief eveneens 7%

 

Bron: www.zimmo.be

Datum: 04/06/2018

2020 wordt het jaar waarin enkele verplichtingen op renovatievlak moeten nageleefd worden. Zo niet, loopt je woning het risico om ongeschikt verklaard te worden. Voor verouderde woningen betekent dat er nog wel wat werk aan de winkel is. We sommen de verplichtingen op.

(Waarom zijn onderstaande punten belangrijk? Vrij simpel. Worden de normen hieronder omschreven niet gehaald, dan riskeer je strafpunten. Bij 15 strafpunten loop je de kans dat je woning onbewoonbaar wordt verklaard.)

1. Dakisolatie voorzien

Volgens de Vlaamse dakisolatienorm moeten alle daken van woningen en huurwoningen tegen 2020 voorzien zijn van isolatie. De verplichte dakisolatie moet voldoen aan de R-waarde of warmteweerstand van minimaal 0,75m² K/W (m² kelvin per watt). Dat komt ongeveer overeen met een isolatielaag van zo’n 3 à 4cm, afhankelijk van het isolatiemateriaal dat wordt gebruikt. Wanneer een zolder onbewoond of onverwarmd is, volstaat het ook om de zoldervloer te isoleren. Dat geldt wanneer de gehele isolatie over het hele plafond doorloopt en een R-waarde van 0,75 m² K/W heeft. Je kan de aanwezigheid van dakisolatie (of zoldervloerisolatie) aantonen aan de hand van het energieprestatiecertificaat (EPC) of het postinterventiedossier van je woning.

Strafpunten
Wanneer de dakisolatie niet in orde is, kan dat een reden vormen om een woning ongeschikt tot bewoning te verklaren. Wonen-Vlaanderen voert het technische onderzoek van de woning uit en maakt het advies over aan de burgemeester. Dakisolatie kan vanaf 1 januari 2020 bestraft worden met 15 strafpunten. Zo is je woning ook meteen ongeschikt.

man-3107306 640


2. Enkel glas vervangen

Tegen 2020 moeten de ramen van alle woningen minstens dubbel glas hebben. Doe je het meteen beter en kies je voor hoogrendementsbeglazing, dan word je beloond met premies. De netbeheerder beloont met 10 euro per vierkante meter. Voer je samen met deze investering nog twee andere energiebesparende maatregelen uit, dan kan je rekenen op een totaalrenovatiebonus. De dubbelglasverplichting geldt enkel voor de leefruimtes, keukens, slaapkamers en badkamers van een woning. Traphallen, inkomhallen en gangen hoeven dus geen dubbel glas te hebben.

Strafpunten
Wanneer bij woningonderzoek blijkt dat dubbel glas ontbreekt, worden er strafpunten toegekend: 3 strafpunten voor 1 raam met enkele beglazing, en 9 strafpunten voor meer dan 1 raam met enkele beglazing.

glass-3113748 640


3. Rookmelders plaatsen

Tegen 2020 moeten ook alle woningen uitgerust zijn met een rookmelder. Dat voorstel werd op 22 februari 2017 door het Vlaams Parlement goedgekeurd. Het is evenwel ten zeerste aangeraden om rookmelders te plaatsen in elke ruimte die je moet doorkruisen om van de slaapkamer naar buiten te geraken. De rookmelder moet CE gemarkeerd zijn, voldoen aan de norm NBN EN 14604, reageren met een scherp geluidssignaal en van het optische type zijn.
Al deze kenmerken vind je terug op de verpakking. Op de website van ANPI, een officieel keuringsinstituut voor brandwerende middelen, vind je een lijst met gecertificeerde rookmelders voor woningen. Installeer het toestel volgens de voorschriften van de fabrikant. Een rookmelder plaats je idealiter in het midden van een plafond.

22


4. Verwarmingsketels vervangen

De overheid wil in haar Energierenovatieprogramma ook de verouderde verwarmingsketels uit de Vlaamse woningen bannen. Dit is geen verplichting, wel een ambitie die de overheid nastreeft. Verder bestaan er wel een aantal controles bij het onderhoud van de cv-ketel waarbij bepaalde waarden niet overschreven mogen worden. Voor aardgas zijn die strenger geworden vanaf 2018. De verwarmingsmarkt wordt vooral gestuurd via de Ecodesignverordening: hierin wordt bepaald welke cv-ketels er nog mogen verkocht worden. Vanaf september dit jaar wordt dit opnieuw strenger. In de praktijk betekent dit dat er bijna alleen nog condenserende cv-ketels (of de beste lage temperatuurketels) kunnen verkocht worden.

verwarmingsketel-werking
 

Bron: www.zimmo.be

Datum: 24/04/2018

Vlaamse renovatiepremies

dinsdag, 10 april 2018 07:00

De Vlaamse overheid kent een hele rij premies toe om bij renovatiewerken de woning energiezuiniger te maken. Zo zijn er aparte premies voor dakisolatie of spouwmuurisolatie, maar ook voor het plaatsen van (drie)dubbele beglazing, of de installatie van zonneboilers of een warmtepomp.

U kan die premies aanvragen via uw distributienetbeheerders (Eandis of Infrax).

Daarboven maakt u aanspraak op een ‘totaalrenovatiebonus’ als u binnen een periode van maximaal vijf jaar minstens drie verschillende soorten energiebesparende ingrepen doet. Die bonus varieert van minimaal 1.250 euro tot maximaal 4.750 euro (bij zeven investeringen!).

Alle info: www.energiesparen.be/subsidies


Bron: website De Standaard (www.ds.be)

Datum: 10/04/2018

De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 16 maart 2018 definitief het voorontwerp van decreet goed dat de verkooprechten (de vroegere registratierechten) hervormt en vereenvoudigt. Het ontwerp wordt nu ingediend in het Parlement.

De belangrijkste krachtlijn van deze hervorming is de omzetting van de bestaande gunstregimes van het klein beschrijf en de diverse abattementen tot een lager tarief van 7% voor de aankoop van de gezinswoning. De goedkeuring komt er na de tussenkomst van enkele adviesraden. Zowel de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) als de Woonraad pleiten ervoor om de impact op de vastgoedmarkt zo beperkt mogelijk te houden, gezien het mogelijke uitstelgedrag van kopers en verkopers dat de op til zijnde hervorming doet ontstaan. De Vlaamse regering vraagt dan ook een spoedige behandeling door het parlement: het is nog steeds de bedoeling dat de nieuwe regels zullen gelden voor verkoopovereenkomsten gesloten vanaf 1 juni.

KI niet langer uitgangspunt

Het uitgangspunt voor het tarief van de verkooprechten zal niet langer het verouderde KI zijn, maar wel de aankoopprijs van de woning. Het standaardtarief wordt 10%, met een verlaagd tarief van 7% voor aankoop van een gezinswoning (dit is geënt op de voorwaarden van het huidige abattement). Indien de koper niet in aanmerking komt voor het tarief van 7% blijft het standaardtarief van 10% gelden. Bouwgronden worden net als tweede en volgende woningen aan 10% belast, ook als zij in het verleden in aanmerking kwamen voor een klein beschrijf.

Wie een bescheiden woning koopt - tot 200.000 euro - betaalt geen verkooprechten op de eerste schijf van 80.000 euro, wat neerkomt op een korting van 5.600 euro. Die korting geldt tot een aankoopprijs van 220.000 euro voor woningen of appartementen in de Vlaamse rand (dit zijn de gemeenten in het arrondissement Halle-Vilvoorde en de gemeenten Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren) of in de kernsteden (Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde).

De adviesraden zien in het gebruik van de aankoopprijs als basis voor de verkooprechten wel een mogelijke valkuil. Er zou een druk kunnen ontstaan om de prijs onder de 200.000 euro te houden, gezien de korting op de rechten onder deze prijs. De Vlaamse Regering heeft een antwoord klaar op deze kritiek: om het risico van prijsbewimpeling tegen te gaan zal de Vlaamse belastingsdienst (VLABEL) structurele controles houden op de reële verkoopwaarde van de woningen op basis van een databank met ijkingspunten. Wanneer er een sterke indicatie is van prijsbewimpeling kan de reële verkoopwaarde worden herzien, waardoor de korting niet meer van toepassing kan zijn!

Meeneembaarheid blijft bestaan

Verder blijft de meeneembaarheid overeind. Wat reeds bij een vorige woning werd betaald, kan worden meegenomen naar een volgende gezinswoning en moet dus niet opnieuw betaald worden. Het plafond van dat bedrag blijft behouden op 12.500 euro, maar zal voortaan wel geïndexeerd worden.

Nog meldenswaardig: wie binnen de vijf jaar na aankoop zijn woning ingrijpend energetisch renoveert, betaalt slechts 6% verkooprechten en krijgt daar bovenop een vrijstelling van 4.800 euro als het om een bescheiden woning gaat (vrijstelling op eerste 80.000 euro). En wie onroerend erfgoed koopt om er zelf in te wonen betaalt een tarief van 1 procent, op voorwaarde dat hij binnen de vijf jaar opnieuw 6 procent van de aankoopprijs investeert in het pand.

Het ontwerp van wijzigingsdecreet zal nu dus verder de parlementaire weg volgen. We houden je verder op de hoogte! Als alles volgens plan verloopt zullen de nieuwe verkooprechten ingaan voor verkoopovereenkomsten afgesloten vanaf 1 juni 2018. De datum van de onderhandse verkoopovereenkomst zal dus in principe bepalend zijn. Verkoopovereenkomsten die gesloten zijn vóór 1 juni 2018 blijven volledig beheerst door de regelgeving zoals vóór de inwerkingtreding. De Vlaamse Regering geeft dan ook expliciet mee dat er geen nood zal zijn aan een overgangsregeling.


Bron: website BIV (www.biv.be)

Datum: 04/04/2018