Op 9 mei 2018 keurde het Vlaams Parlement de aanpassing van het verkooprecht goed (de registratiebelasting die u betaalt bij de aankoop van een onroerend goed). Ze zijn van toepassing op verkopen van onroerende goederen waarvoor de verkoopovereenkomst wordt gesloten vanaf 1 juni 2018. Hoewel het sluiten van de koopovereenkomst soms een feitenkwestie is, gebeurt dat in de meeste gevallen door het akkoord tussen koper en verkoper in de zogenaamde "compromis". De datum van notariële akte is daarbij dus niet bepalend.

Hieronder volgt een oplijsting van de voornaamste wijzigingen :

Hervormingen bij de aankoop van de enige gezinswoning:

 • voor de aankoop van de enige gezinswoning bedraagt het tarief voortaan 7%
 • de voorwaarden zijn gebaseerd op de huidige voorwaarden van het gewoon abattement (het moet gaan om een zuivere aankoop, de kopers hebben nog geen andere woning in eigendom, het is de bedoeling om er de hoofdverblijfplaats te vestigen), met volgende aanvullingen:
  • het tarief gezinswoning en de meeneembaarheid kunnen met elkaar gecombineerd worden;
  • het principe inzake causaal verband is van toepassing. Dit betekent dat ook wie al een eigen gezinswoning bezit, toch een nieuwe woning kan aankopen tegen het verlaagd tarief van 7% op voorwaarde dat de huidige gezinswoning binnen een termijn van 1 jaar wordt verkocht;
 • voor gezinswoningen tot en met 200.000 euro, wordt een rechtenvermindering toegekend van 5.600 euro; voor gezinswoningen gelegen in de Vlaamse kernsteden en de Vlaamse Rand rond Brussel wordt het grensbedrag verhoogd tot 220.000 euro
 • bij ingrijpende energetische renovatie wordt het tarief van 7% extra verminderd met 1% en daalt het dus tot 6%
 • voor een gezinswoning die een beschermd monument is, bedraagt het tarief 1%, mits 6% investering in behoud van het onroerend erfgoed. Voor andere monumenten blijft de bestaande regeling gelden


Hervormingen van verminderingen en vrijstellingen:

 • Het kadastraal inkomen (KI) verdwijnt als parameter voor het tarief van de registratiebelasting op de aankoop van een woning (Klein beschrijf)
 • De meeneembaarheid blijft behouden; het maximum van 12.500 euro wordt geïndexeerd
 • Bestaande abattementen verdwijnen (dit zijn concreet : gewoon abattement, bij- en renovatie- abattement)
 • Voor de aankoop van een woning die voor minstens 9 jaar in huur wordt gegeven aan een Sociaal Verhuurkantoor (SVK) bedraagt het tarief eveneens 7%

 

Bron: www.zimmo.be

Datum: 04/06/2018

De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 16 maart 2018 definitief het voorontwerp van decreet goed dat de verkooprechten (de vroegere registratierechten) hervormt en vereenvoudigt. Het ontwerp wordt nu ingediend in het Parlement.

De belangrijkste krachtlijn van deze hervorming is de omzetting van de bestaande gunstregimes van het klein beschrijf en de diverse abattementen tot een lager tarief van 7% voor de aankoop van de gezinswoning. De goedkeuring komt er na de tussenkomst van enkele adviesraden. Zowel de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) als de Woonraad pleiten ervoor om de impact op de vastgoedmarkt zo beperkt mogelijk te houden, gezien het mogelijke uitstelgedrag van kopers en verkopers dat de op til zijnde hervorming doet ontstaan. De Vlaamse regering vraagt dan ook een spoedige behandeling door het parlement: het is nog steeds de bedoeling dat de nieuwe regels zullen gelden voor verkoopovereenkomsten gesloten vanaf 1 juni.

KI niet langer uitgangspunt

Het uitgangspunt voor het tarief van de verkooprechten zal niet langer het verouderde KI zijn, maar wel de aankoopprijs van de woning. Het standaardtarief wordt 10%, met een verlaagd tarief van 7% voor aankoop van een gezinswoning (dit is geënt op de voorwaarden van het huidige abattement). Indien de koper niet in aanmerking komt voor het tarief van 7% blijft het standaardtarief van 10% gelden. Bouwgronden worden net als tweede en volgende woningen aan 10% belast, ook als zij in het verleden in aanmerking kwamen voor een klein beschrijf.

Wie een bescheiden woning koopt - tot 200.000 euro - betaalt geen verkooprechten op de eerste schijf van 80.000 euro, wat neerkomt op een korting van 5.600 euro. Die korting geldt tot een aankoopprijs van 220.000 euro voor woningen of appartementen in de Vlaamse rand (dit zijn de gemeenten in het arrondissement Halle-Vilvoorde en de gemeenten Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren) of in de kernsteden (Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde).

De adviesraden zien in het gebruik van de aankoopprijs als basis voor de verkooprechten wel een mogelijke valkuil. Er zou een druk kunnen ontstaan om de prijs onder de 200.000 euro te houden, gezien de korting op de rechten onder deze prijs. De Vlaamse Regering heeft een antwoord klaar op deze kritiek: om het risico van prijsbewimpeling tegen te gaan zal de Vlaamse belastingsdienst (VLABEL) structurele controles houden op de reële verkoopwaarde van de woningen op basis van een databank met ijkingspunten. Wanneer er een sterke indicatie is van prijsbewimpeling kan de reële verkoopwaarde worden herzien, waardoor de korting niet meer van toepassing kan zijn!

Meeneembaarheid blijft bestaan

Verder blijft de meeneembaarheid overeind. Wat reeds bij een vorige woning werd betaald, kan worden meegenomen naar een volgende gezinswoning en moet dus niet opnieuw betaald worden. Het plafond van dat bedrag blijft behouden op 12.500 euro, maar zal voortaan wel geïndexeerd worden.

Nog meldenswaardig: wie binnen de vijf jaar na aankoop zijn woning ingrijpend energetisch renoveert, betaalt slechts 6% verkooprechten en krijgt daar bovenop een vrijstelling van 4.800 euro als het om een bescheiden woning gaat (vrijstelling op eerste 80.000 euro). En wie onroerend erfgoed koopt om er zelf in te wonen betaalt een tarief van 1 procent, op voorwaarde dat hij binnen de vijf jaar opnieuw 6 procent van de aankoopprijs investeert in het pand.

Het ontwerp van wijzigingsdecreet zal nu dus verder de parlementaire weg volgen. We houden je verder op de hoogte! Als alles volgens plan verloopt zullen de nieuwe verkooprechten ingaan voor verkoopovereenkomsten afgesloten vanaf 1 juni 2018. De datum van de onderhandse verkoopovereenkomst zal dus in principe bepalend zijn. Verkoopovereenkomsten die gesloten zijn vóór 1 juni 2018 blijven volledig beheerst door de regelgeving zoals vóór de inwerkingtreding. De Vlaamse Regering geeft dan ook expliciet mee dat er geen nood zal zijn aan een overgangsregeling.


Bron: website BIV (www.biv.be)

Datum: 04/04/2018

Koop je een huis, appartement of bouwgrond? Dan komen er heel wat kosten bij kijken. Registratierechten bijvoorbeeld. Dat is een belasting die je betaalt aan de Belgische staat bij registratie van de akte. Hoeveel je juist betaalt, wordt berekend op de koopprijs van de woning. Bij de aankoop van een tweede woning hoef je niet meer de volle pot te betalen. We leggen uit hoe dat juist zit.

Koop je een tweede woning en verkoop je de vorige? Dan hoef je niet opnieuw verkooprechten te betalen. Het bedrag dat je bij je eerste woning betaalde, kan je aftrekken van de verkooprechten bij de volgende woning. Dat is meeneembaarheid. En het kan je dus een flinke duit besparen. Maar hoe werkt dat nu juist?

Wie mag ze 'meenemen'?

Er zijn een aantal voorwaarden voor je de verkooprechten mag meenemen naar je volgende woonst of bouwgrond. Je betaalde natuurlijk al registratie- of verkooprechten bij je vorige woning. Het nieuwe huis of de bouwgrond koop je niet als een vennootschap op vzw, maar als natuurlijke persoon. Bovendien gebruik je het als hoofdverblijfplaats. De aan- en verkoop moeten verder zuiver zijn: er wordt enkel met geld betaald. Ten slotte moeten je eerste en je tweede woning in het Vlaamse gewest liggen. Ook als het een bouwgrond is.

Twee soorten meeneembaarheid

Heb je je eerste woning nog? Of is die alweer verkocht? Dan gelden er verschillende regels. In beide gevallen kan je genieten van meeneembaarheid: door teruggave of door verrekening.

1. Meeneembaarheid door teruggave

Je koopt een nieuwe woning of bouwgrond die jouw hoofdverblijfplaats wordt, maar je bezit je oude woning nog. Dan betaal je bij je nieuwe aankoop toch de verkooprechten. Verkoop je daarna je oude woning? Dan kan je rekenen op 'meeneembaarheid door teruggave'. Het bedrag dat je betaalde aan verkooprechten bij je nieuwe woning, kan je aftrekken van de verkooprechten van je oude woning.

Voor dit soort meeneembaarheid zijn er nog een aantal voorwaarden. Na de aankoop van een nieuwe woning, moet de verkoop van het oude huis binnen 2 jaar rond zijn. Je oude woning moet bovendien je hoofdverblijfplaats geweest zijn gedurende 18 maanden voor de aankoop van het nieuwe huis.

Heb je eerst een bouwgrond gekocht en later een nieuwe woning? Dan moet je na de nieuwe aankoop de bouwgrond binnen de 5 jaar verkopen. Een bouwgrond kan natuurlijk niet je hoofdverblijfplaats zijn, dus die voorwaarde valt in dit geval weg. Een woning die niet bewoonbaar is, valt trouwens onder de voorwaarden van een bouwgrond.

2. Meeneembaarheid door verrekening

Je hebt je vorige woning verkocht en koopt nu een nieuwe woning of bouwgrond. In dat geval hoef je de verkooprechten niet volledig opnieuw te betalen. Je kan rekenen op 'meeneembaarheid door verrekening". Uiteraard moet je daarvoor aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen.

18 maanden voor je de woning verkocht, was deze je hoofdverblijfplaats. Is je oude woning verkocht? Dan moet je binnen de 2 jaar je nieuwe woning bewonen. Of binnen de 5 jaar als je een bouwgrond kocht.

Hoeveel mag je meenemen?

Het maximumbedrag dat je kan winnen door meeneembaarheid is €12.500. En hoeveel bespaar jij? Het exacte bedrag wordt berekend op jouw aandeel van de nieuwe woning of bouwgrond. Dat doet de Vlaamse Belastingsdienst. Zij gaan bovendien na of je aan alle voorwaarden voldoet. Wil je graag meer info over de voorwaarden, beperkingen en berekeningen? Contacteer dan je notaris. Die regelt trouwens ook de aanvraag van 'meeneembaarheid door teruggave' bij de verkoop van je woning.

 

Bron: Zimmo

Datum: 7/8/2019